Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Artykuły

Śródroczny spis z natury w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako narzędzie optymalizacji podatkowej

W jednym z naszych ostatnich artykułów zajmowaliśmy się niektórymi aspektami optymalizacji obciążeń podatkowych na przełomie roku

Obecnie omówimy wybrane zagadnienia związane z wpływem śródrocznych spisów z natury oraz zasad ich wyceny na wysokość wykazywanego dochodu, a co za tym idzie - opłacanych zaliczek na podatek.

 

Program Rodzina 500+ w wyjaśnieniach ministerialnych

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało krótkie omówienie Programu Rodzina 500+ , który ma ruszyć w kwietniu 2016 r. 

Obecnie projekt ustawy jest na etapie konsultacji społecznych, które odbędą się w dniach od 15 do 21 stycznia we wszystkich urzędach wojewódzkich. Rozmowy z przedstawicielami gmin, urzędów wojewódzkich i organizacji pozarządowych prowadzić będzie Minister Elżbieta Rafalska lub wiceministrowie. Spotkania będą miały charakter wysłuchania publicznego nt. programu ?Rodzina 500 plus?.

Wybór formy opodatkowania - mity i fakty. Ryczałt czy zasady ogólne?

Niniejsze opracowanie jest pierwszym z artykułów poświęconych niektórym obiegowym opiniom dotyczącym wyboru form opodatkowania. Spróbujemy pokrótce je omówić i ocenić ich rzeczywistą przydatność i poprawność.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wybór formy opodatkowania jest podstawowym narzędziem optymalizacji podatkowej w podatku dochodowym.

Wyższa kwota wolna od podatku już od 2016 r. ?

W toku prac Sejmowych jest przedstawiony przez Prezydenta RP projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podwyższający kwotę zmniejszającą podatek dochodowy z obecnych 556,02 zł do 1.440,00 zł w skali roku, co przełoży się na realne zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z obecnych 3.091 zł do 8.000 zł w skali roku. 

Strony