Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Artykuły

Zasady udzielania pełnomocnictw dla celów podatkowych od 01.01.2016 r.

Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1649) wprowadziła obszerne zmiany w zasadach reprezentowania podatników przez pełnomocników. Część z nich będzie obowiązywać już od 01.01.2016 r. Wyjątek stanowią regulacje dotyczące pełnomocnictw ogólnych i Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, które wejdą w życie 01.07. 2016 r.

Jak rozliczyć podatek dochodowy za cudzoziemca wykonującego pracę poza terytorium RP?

W praktyce gospodarczej przypadki świadczenia usług przez obcokrajowców na terenie ich państwa zamieszkania na rzecz przedsiębiorców polskich stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Niestety powszechność ta nie przekłada się na rosnącą znajomość prawa podatkowego normującego te obszary działalności, ani na prostotę jego stosowania.

Nie płaćmy nienależnych podatków - fiskus ich nie chce

W praktyce obrotu gospodarczego nie tak rzadkim zjawiskiem bywa kupowanie gruntów sklasyfikowanych jako rolne na cele działalności gospodarczej np. przez dewelopera, firmy zajmujące się sprzedaży uzbrojonych działek gruntu pod zabudowę czy w celu budowy własnej nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej.

Legislacyjnych przygód zmian w zasiłkach macierzyńskich ciąg dalszy

W błyskawicznym tempie Sejm uchwalił zmianę przepisów wprowadzających nowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego) w przypadku ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie.

Preferencje podatkowe dla osób wychowujących małe dzieci i ich pracodawców

W pierwszych dniach września 2015 została opublikowana ustawa z dnia 10.07.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzająca preferencje podatkowe dla osób pracujących sprawujących opiekę nad małymi dziećmi i ponoszących wydatki związane z tą opieką oraz ich pracodawców.

Zmiany te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Strony