Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Artykuły

Mechanizm odwrotnego obciążenia a odpowiedzialność podatkowa kontrahentów w transakcjach krajowych. Należyta staranność.

Z uwagi na obszerność zagadnienia poniższe opracowanie inicjuje cykl kilku artykułów, w których postaramy się omówić niektóre aspekty tytułowego zagadnienia, w tym podejmiemy próbę oceny, na ile odmienna, co do zakresu odpowiedzialności za błędy w rozliczeniach VAT oraz przesłanek jej wystąpienia, jest sytuacja podatnika dokonującego obrotu "elektroniką" (pozycje 28a - 28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT) od tego, który dokonuje obrotu innymi towarami ?wrażliwymi? (pozostałe towary wyszczególnione w zał. nr 11). 

Nowe zasady opodatkowania sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przez rolników

Poniżej prezentujemy odpowiedź interpelację poselską nr 8234 w sprawie sprzedaży bezpośredniej  produktów pochodzenia roślinnego prowadzonej przez roolników, stanowiącą przystępne, ogólne omówienie zasad opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Odpłatne zbycie nieruchomości niemieszkalnych - zmiana stanowiska fiskusa

Wśród uchylonych w maju 2015 r. przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnych Dyrektorów Izb Skarbowych znalazły się trzy dotyczące odpowiedniego kwalifikowania do źródła przychodów odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

  • z dnia 22 czerwca 2012 r. Nr ILPB1/415-272/12-2/TW, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu,

Jak odzyskać VAT przy zmianie statusu podatnika?

Zmiana statusu podatnika podatku od towarów i usług dokonuje się:

  1. obligatoryjnie z mocy ustawy wskutek:
  • utraty prawa do zwolnienia sprzedaży określonego w art. 113 ust. 1 albo 9
  • wykonywania czynności określonych w art. 113 ust. 13 wykluczających możliwość korzystania z tego zwolnienia niezależnie od wysokości osiąganych obrotów,

2.  fakultatywnie wskutek decyzji samego podatnika.

Strony