Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców na finiszu

W dniu 13.12.2016 r. Senat wprowadził 14 poprawek do ustawy z dnia 02.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Dotyczyły one prawa budowlanego, ordynacji podatkowej, kodeksu spółek handlowych, ustawy o dozorze technicznym, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o swobodzie działalności gospodarczej, prawa ochrony środowiska i ustawy o KAS.

Tym samym jest już nieomal pewne, że zapowiadane podwyższenie limitu przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, po przekroczeniu których osoby fizyczne, spółki cywilne oraz jawne osób fizycznych, jak również spółki partnerskie są obligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, będzie obowiązywało od 2017 r.

Zgodnie z art. 6 ustawy nowelizującej limit ten będzie wynosił 2.000.000 EUR w miejsce dotychczasowych 1.200.000 EUR.

Oznacza to, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmie w 2017 r. ww. jednostki o ile wysokość ich przychodów przekroczy 8.595.200 zł 

Jednocześnie przesuwa się terminy do złożenia zawiadomień Naczelnika Urzędu Skarbowego o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 r., o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na mocy art. 25. ustawy nowelizującej będzie można je złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.

Ustawa nowelizująca podwyższa także limit przychodów uprawniających do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z obecnych 150.000 EUR do 250.000 EUR.

Po pracach Senatu ustawa musi jeszcze trafić pod obrady Sejmu i do Prezydenta.

Jej tekst przed poprawkami senackimi można znaleźć tu a po poprawkach Senatu tu.

 

Autor: Małgorzata Tyska