Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Oferta

Rachunkowość

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Kadry, płace, ZUS

Cennik


 

Rachunkowość:

 1. organizacja systemu rachunkowości, w tym:

 • zaprojektowanie polityki rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki danej jednostki oraz potrzeb informacyjnych Zarządu,
 • wsparcie w zakresie organizacji obiegu dokumentów,
 • wdrożenie przyjętego sposobu dokumentacji zdarzeń gospodarczych w jednostce.
 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • weryfikacja poprawności formalno ? prawnej dowodów księgowych, kontrola ich zgodności z zawieranymi umowami oraz ocena w świetle prawa bilansowego i podatkowego,
 • możliwość wystawiania faktur sprzedaży w imieniu jednostki,
 • określanie optymalnego i zgodnego z przepisami sposobu ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg w układzie wymaganym przez prawo bilansowe oraz w sposób zapewniający poprawność rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego i obrotowego dla celów podatkowych i bilansowych,
 • analizy i sprawozdania finansowe śródroczne na potrzeby Zarządu,
 • inwentaryzacja rozrachunków, rozliczeń międzyokresowych, oraz wsparcie merytoryczne co do zasad sporządzania przez jednostkę wymaganych inwentaryzacji,
 • roczne sprawozdanie finansowe wraz z projektem protokołu zgromadzenia wspolników orach uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz kompleksowa obsługa zgłoszenia sprawozdania do KRS.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • weryfikacja poprawności formalno ? prawnej dowodów księgowych, kontrola ich zgodności z zawieranymi umowami oraz ocena w świetle prawa podatkowego,konsultacje w zakresie optymalizacji podatkowej,
 • możliwość wystawiania faktur sprzedaży w imieniu Klienta,
 • określanie optymalnego i zgodnego z przepisami sposobu ujęcia w księdze zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem MF,
 • ustalanie dochodu podatkowego i obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz należnego podatku,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji wymaganych dla celów podatku VAT,
 • przygotowywanie comiesięcznych zestawień finansowych zgodnie z potrzebami Klienta,
 • wsparcie merytoryczne co do zasad sporządzania wymaganych inwentaryzacji,
 • sporządzenie rocznego obliczenie dochodu wraz uproszczoną z analizą rentowności,
 • sporządzanie wymaganych zeznań i informacji podatkowych,
 • wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • weryfikacja poprawności formalno ? prawnej dowodów księgowych, kontrola ich zgodności z zawieranymi umowami oraz ocena w świetle prawa podatkowego,
 • konsultacje w zakresie optymalizacji podatkowej,
 • możliwość wystawiania faktur sprzedaży w imieniu Klienta,
 • określanie optymalnego i zgodnego z przepisami sposobu ujęcia w ewidencji przychodów zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z Rozporządzeniem MF,
 • ustalanie podstawy opodatkowania i obliczanie należnego podatku,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji wymaganych dla celów podatku VAT,
 • przygotowywanie comiesięcznych zestawień finansowych zgodnie z potrzebami Klienta,
 • wsparcie merytoryczne co do zasad sporządzania wymaganych inwentaryzacji,
 • sporządzanie wymaganych zeznań i informacji,
 • wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi.

 

Kadry, płace, ZUS:

 • przygotowanie dokumentacji obowiązującej pracodawcę, w tym: regulaminy i obwieszczenia wewnątrzzakładowe,
 • kompleksowe prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników, w tym: akta personalne, listy płac, karty wynagrodzeń, deklaracje ZUS i PIT,
 • obsługa umów cywilnoprawnych, w tym: przygotowanie i opiniowanie umów, deklaracje ZUS i PIT,
 • obsługa zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych (PFRON).

 

Cena 

Obsługa księgowa

Cena naszych usług zależy zasadniczo do ilości zdarzeń gospodarczych podlegających obowiązkowi ujęcia w ewidencjach oraz od stopnia złożoności zawieranych umów. W naszej pracy nie chodzi przecież o proste wprowadzenie dokumentów (mówiąc kolokwialnie: bezrefleksyjne ich ?wklepanie?), lecz o ocenę m.in. ich poprawności formalnej, zgodności z zawieranymi umowami i prawidłowego zakwalifikowania pod względem prawno ? podatkowym. Od naszej pracy zależy Państwa bezpieczeństwo podatkowe.

Z kolei zasobność Państwa kieszeni może zależeć od zastosowanej optymalizacji podatkowej, która nie ma zbyt wiele wspólnego z prostym zaksięgowaniem dostarczonego dokumentu.

Przy tej samej ilości dowodów księgowych nasze wynagrodzenie może być wyższe w przypadku Klienta, który np. przeprowadza transakcje w walutach obcych, posiada zobowiązania przeterminowane ponad 30 dni, zawiera złożone pod względem prawnym umowy, ma dużą rotację pracowników lub zleceniobiorców, ma duży park maszynowy, jest podatnikiem ?mieszanym? rozumieniu regulacji vatowskich itp.

Dla ogólnej orientacji w naszej polityce cenowej wskazujemy najniższy przedział cenowy przy niewielkiej ilości dowodów księgowych dla prostej pod względem podatkowym działalności (stawki za miesiąc rozliczeniowy):

 

 

Pkpir

Ryczałt

Księgi rachunkowe

Podatnik zwolniony z VAT

130 - 150 zł brutto

100 - 120 zł brutto

400,00 zł netto

Podatnik VAT czynny

130 - 150 zł netto

100 - 120 zł netto

500,00 zł netto

 

Kadry, płace, ZUS

 • Prowadzenie spraw pracowniczych oraz obsługa umów cywilnoprawnych wraz z rozliczeniami podatkowo ? zusowskimi - 20,00 netto za każdego zatrudnionego miesięcznie.
 • Przygotowanie oraz aktualizacja dokumentacji obowiązującej pracodawcę, w tym: zindywidualizowane regulaminy i obwieszczenia wewnątrzzakładowe - cena negocjowana indywidualnie. Dla tych z Państwa, którzy podpisali z nami umowę o obsługę księgową ? gratis jako element umowy kompleksowej.