Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Czy wiesz, że...

 

 • Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są nie tylko osoby prawne.

 

 • Możesz zastosować opodatkowanie podatkiem liniowym swojego dochodu uzyskiwanego z tytułu udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną, a pozostałe przychody uzyskiwane w ramach indywidualnej działalności gospodarczej opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem tonażowym lub kartą podatkową.

 

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu. Określa jedynie przykładowy katalog przysporzeń stanowiących przychód. Jest to katalog tzw. otwarty: Przychodami (...) są w szczególności (...)

 

 • Przychód z niektórych źródeł (jak choćby z tytułu dywidend) podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19% odrębnie od uzyskiwanych dochodów z działalności gospodarczej oraz niezależnie od tego, jaką wybrałeś formę opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej.

 

 • Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej może odliczyć od swojego podatku kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału w zysku spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki za rok podatkowy, z którego przychód został uzyskany. Kwota odliczenia dokonana na rzecz komplementariusza nie może przekroczyć kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od zysku wypłacanego temu komplementariuszowi. Odliczenie może zostać dokonane w ciągu 5 kolejnych lat.

 

 • Możesz amortyzować budynek albo lokal mieszkalny i ujmować odpisy amortyzacyjne w ciężar kosztów działalności, ale mimo tego dochód ze sprzedaży tych nieruchomości opodatkujesz na takich samych zasadach jak osoba nie prowadząca działalności. Od tej zasady jest jeden wyjątek.

 

 • Program komputerowy wytworzony przez podatnika we własnym zakresie i dla własnego użytku nie może być uznany za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podlegać amortyzacji.

 

 • Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dokonywane przez podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i małych podatników stanowią pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

 

 • U podatnika CIT rokiem podatkowym może być inny okres niż rok kalendarzowy. W przypadku podatników rozpoczynających działalność, okres ten co do zasady powinien obejmować kolejnych 12 miesięcy, zaś w przypadku podatników zmieniających rok podatkowy w trakcie działalności, pierwszy po zmianie rok podatkowy nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 23 miesiące. Są odstępstwa od tej reguły.

 

 • Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Ustawa o CIT nie zna pojęcia źródeł dochodów.

 

 • W pewnych sytuacjach możesz ponosić odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowe osób trzecich. Przy tym rodzaju odpowiedzialności organy podatkowe mogą dochodzić należności podatkowych zarówno od faktycznego podatnika, jak również od Ciebie jako osoby związanej tym rodzajem odpowiedzialności.

 

 •  Faktury może wystawiać w Twoim imieniu i na Twoją rzecz upoważniona przez Ciebie osoba trzecia, w szczególności przedstawiciel podatkowy. Faktury dokumentujące dostawę towarów dokonywaną w trybie egzekucji, z tytułu której ciąży na Tobie obowiązek podatkowy, wystawiają w Twoim imieniu i Twoją rzecz organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

?

 • Opodatkowanie cudzoziemca prowadzącego w Polsce działalność gospodarczą jest w znacznym stopniu uzależnione od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Polską, a jego krajem zamieszkania. Aby skorzystać z postanowień tej umowy cudzoziemiec musi dysponować certyfikatem rezydencji podatkowej państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, przy czym certyfikat ten jest ważny jedynie rok od jego daty wydania.

 

 • W przypadku uzyskiwanych przez nierezydentów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski dochodów (przychodów) z tytułu wywozu ładunków i pasażerów, przyjętych do przewozu w polskich portach morskich właściwi miejscowo są Naczelnicy Urzędów Skarbowych ustaleni według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podmiotu świadczącego usługi agenta morskiego.

 

 • Umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega PCC, o ile na terytorium Polski znajduje się rzeczywisty ośrodek zarządzania spółki (np. gdy zarząd spółki ? w tym zagranicznej ? faktycznie zbiera się w Polsce), albo siedziba spółki, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

 • Bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych przerywa ogłoszenie upadłości podatnika. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego. Bieg terminu przedawnienia zostaje także przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

 

 • Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym nie ulegają przedawnieniu, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.