Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Podatki w pigułce

Krótki przewodnik po formach opodatkowania dla przedsiębiorców ? podatników PIT

Wybór formy opodatkowania. Ryczałt czy zasady ogólne?

Wybór formy opodatkowania. Podatek liniowy czy według skali podatkowej? 

Podstawowe informacje dla podatników CIT

VAT ? o co w nim chodzi?  

Skrótowe zestawienie różnic między wybranymi formami opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z pozarolniczej działalności gospodarczej:

 

Formy opodatkowania

 

Zasady ogólne

Ryczałty

 

Przy zastosowaniu skali podatkowej

Podatek liniowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Karta podatkowa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podstawa opodatkowania

Dochód (przychód minus koszty jego uzyskania)

Przychód (bez potrącenia kosztów)

Brak - podatek ustalany decyzją Urzędu Skarbowego

Stawki podatkowe

Opodatkowanie degresywne wg stawek 18% i 32%

Jednolita stawka 19%

Jednolite stawki: 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20% uzależnione od rodzaju przychodów

Stawki określone kwotowo

 

Odliczenia od dochodu/przychodu

Wszystkie odliczenia określone w art. 26 i 26c updof oraz strata podatkowa

Składki na FUS, wpłaty na IKZE oraz strata podatkowa

Wszystkie odliczenia określone w art. 26 ust. 1 updof

Brak

Odliczenia od podatku

Wszystkie odliczenia określone w art. 27b - 27g updof

Składki na FUZ oraz ulga dla osób osiągających dochody za granicą

Składki na FUZ

Niektóre inne ulgi i przywileje

Możliwość wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem (wymagana wspólność majątkowa małżeńska) albo dzieckiem (osoby samotnie wychowujące dzieci)

Brak

Brak

Możliwość obniżenia stawek podatku zgodnie z art. 27 ustawy

Sposób opłacania podatku/rodzaje zeznań podatkowych

Zaliczki miesięczne lub kwartalne płatne w terminie do 20. dnia miesiąca/kwartału za miesiąc/kwartał poprzedni

Podatek płatny za okresy miesięczne lub kwartalne płatne w terminie do 20. dnia miesiąca/kwartału za miesiąc/kwartał poprzedni (wyjątkiem jest ostatni okres rozliczeniowy w roku)

Podatek płatny za okres miesięczne do 7. dnia następnego miesiąca (wyjątkiem jest ostatni okres rozliczeniowy w roku)

PIT-36 ? do 30 kwietnia za rok poprzedni

PIT-36L ? do 30 kwietnia za rok poprzedni

PIT-28 ? do 31 stycznia za rok poprzedni

Brak zeznania. Wymagany jedynie PIT-16A ? do 31 stycznia za rok poprzedni

Podstawowe rodzaje ewidencji podatkowych

- podatkowa księga przychodów i rozchodów 

albo

- księgi rachunkowe

Ewidencja przychodów 

Nie jest prowadzona

Dodatkowe ewidencje podatkowe

- ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- ewidencja wyposażenia,

- ewidencja sprzedaży, o ile obrót nie jest ewidencjonowany przy zastosowaniu kasy rejestrującej,

- ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych (kantory),

- ewidencja ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy (lombardy)

- karty przychodów (pracodawcy)

- wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ,

- ewidencja wyposażenia,

- karty przychodów (pracodawcy),

- ewidencja zatrudnienia,

- karty przychodów (pracodawcy),