Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Kwota wolna od podatku na finiszu?

W dniu 29.11.2016 r. Senat rozpatrzył rozpatrzył ustawy o zmianie:

  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

  • ustawy o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Naturalnie najbardziej oczekiwaną zmianą jest kwestia kwoty wolnej od podatku.

Senat przyjął, że kwota ta wynosić będzie w 2017 r. 6.600 zł dla najmniej zarabiających, co odpowiada obecnej wysokości minimum egzystencji ogłaszanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kwota ta ma podlegać corocznej weryfikacji przez MF, na którym będzie ciążył obowiązek przedkładania Radzie Ministrów informacji o wynikach dokonanej weryfikacji oraz propozycji zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Obowiązująca w 2017 r. skala podatkowa ma się przedstawiać następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi

 

Ponad

Do

 

85.528 zł

18,00%

Minus kwota zmniejszająca podatek

 

85.528 zł

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Kwota zmniejszająca podatek, odliczana w zeznaniu rocznym ma wynosić:

  • 1 188 zł ? dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;

  • 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku ? 6 600 zł) ÷?4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;

  • 556 zł 02 gr ? dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

  • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku ? 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku

Z kolei w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek, kwota wolna będzie uwzględniana w nieco odmienny sposób.

Jednocześnie, zgodnie z art. 3a noweli, w 2016 r. zastosowanie ma skala podatkowa w kształcie obowiązującym w roku 2015.

Ustawa czeka na podpis prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.  

Z jej obecnym kształtem można zapoznać się tu:

Autor: Małgorzata Tyska