Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Odroczenie terminu złożenia JPK_VAT

Obowiązek comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o ewidencji VAT prowadzonej przy użyciu programów komputerowych dotyczy coraz szerszych kręgów podatników.

Od stycznia 2017 r. zostaną nim objęte kolejne grupy podatników, tj. mali i średni przedsiębiorcy.

Warto pamiętać, że wyjątkowych sytuacjach podatnik ma prawo ubiegać się o odroczenie terminu do przesłania informacji. Zgodnie z art. 48 par. 1 ordynacji podatkowej organ podatkowy może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym odroczyć terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

 

Co może być tym ważnym interesem?

Część problemów, z jakimi obecnie borykają się przedsiębiorcy, wynika z niedoskonałości samych schematów struktur JPK wymuszających np.:

  • wpisywanie adresowych przez zagranicznych przedsiębiorców,

  • podawanie danych dotyczących numeru faktury korygowanej i okresu, którego ta faktura dotyczy w przypadku zbiorczych korekt,

  • wpisywanie zagranicznych NIP w strukturze fakturowej.

Te problemy - jak i szereg innych - wymuszają konieczność wprowadzenia zasadniczych zmian dotychczasowych zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co zasadniczo przedłuża prace nad dostosowaniem systemu finansowo-księgowego, zwłaszcza w rozbudowanych systemach ERP.

Od dnia 07.12.2016 r. wnioski o odroczenie terminu należy kierować do Naczelnika właściwego US, a nie ? jak dotychczas - do MF.

Zmiana podyktowana jest wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.11.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1875).

Należy jednak pamiętać, że fiskus może się nie przychylić do wniosku podatnika, ponieważ decyzja w przedmiocie odroczenia terminu jest uznaniowa.

 

Autor: Małgorzata Tyska, Biuro rachunkowe Elbląg