Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Wypowiadanie terminowych umów o pracę - zmiana informacji o warunkach zatrudnienia

W dniu 22.02.2016 r. wchodzi w życie obszerna nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadzająca zmiany dotyczące m.in. zasad zawierania i wypowiadania umów o pracę, które omawialiśmy w naszym wcześniejszym artykule Zmiany w umowach o pracę od 22.02.2016 r.

Przypominamy, że począwszy od tego dnia okresy wypowiedzenia zarówno terminowych umów o pracę, jak i umów zawartych na czas nieokreślony, będą identyczne za sprawą znowelizowanego art. 36 kp i uzależnione od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Okresy wypowiedzenia będą wynosiły: 

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Regulacja ta będzie miała także zastosowanie do terminowych umów o pracę trwających w dniu 22.02.2016 r. a wypowiadanych po tym dniu za sprawą art. 16 ww. ustawy nowelizującej, zgodnie z którym przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia takich umów nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Mając na uwadze fakt, że w myśl art. 29 § 3[2] kp na pracodawcy ciąży obowiązek niezwłocznego poinformowania pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, w tym o zmianie długości okresu wypowiedzenia, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian.

W przypadku informacji o warunkach zatrudnienia wskazujących jedynie przepisy prawa pracy termin 1 miesiąca  powinien być zatem liczony od daty wejcia w życie ustawy nowelizującej (zmieniła się bowiem podstawa prawna). Z kolei w przypadku informacji "opisowych" - w terminie 1 miesiąca od daty faktycznego zaistnienia zmiany dugości okresu wypowiedzenia. 

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór takiej informacji przyjmując za słuszne stanowisko dopuszczające możliwość "zbiorczego" (także z góry/z wyprzedzeniem) poinformowania pracownika o zaistniałej zmianie:

Informuję, że od 22 lutego 2016 r. obowiązujący Pana/Panią okres wypowiedzenia określa art. 36 Kodeksu Pracy z uwzględnieniem art. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1220).

W związku z powyższym pkt. ______ informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych z dnia ____________ otrzymuje brzmienie:

"Okres wypowiedzenia umowy o pracę  jest uzależniony od okresu zatrudnienia w ______________ i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia nie uwzględnia się okresów zatrudnienia w _______________________ przypadających przed dniem 22.02.2016 r.?

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy nowelizującej do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Umowy takie zatem nie mogą zostać rozwiązane za wypowiedzeniem także po 22.02.2016 r.

 

Autor: Małgorzata Tyska, Biuro Rachunkowe Elbląg