Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Zmiany w CIT i PIT od 01.01.2017 r. - 15% stawka podatku

W dniu 22.07.2016 r. Sejm uchwalił nowelizację obu ustaw o podatkach dochodowych zakładającą m.in. obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla:

 • małych podatników, o których mowa w art. 4a pkt 10 updop tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł,

 • podatników rozpoczynających działalność ? w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Według projektodawcy wprowadzenie takiego rozwiązania wyłącznie w podatku dochodowym od osób prawnych, z pominięciem podatku dochodowego od osób fizycznych, uwzględnia obowiązujące zasady opodatkowania dochodów (przychodów) osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, które ? w przeciwieństwie do osób prawnych - mają możliwość wyboru różnych zasad opodatkowania dających duże możliwości optymalizacji podatkowej (np. karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy). Dodatkową nierówność generuje dwupoziomowe opodatkowanie dochodów podatników CIT (tj. z jednej strony opodatkowanie dochodu osiągniętego przez podatnika, a z drugiej opodatkowanie dystrybucji tego dochodu do inwestora) niewystępujące w przypadku podatników PIT np. po stronie wspólników spółek osobowych.

Zmienione przepisy mają obowiązywać zasadniczo od 01.01.2017 r. z wyjątkiem art. 7 dotyczącym niektórych podatników podatku CIT (w tym przekształcanych lub wnoszących aporty). Przepis ten ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy w dzienniku Ustaw.

Ustawa będzie przedmiotem prac Senatu na 24. posiedzeniu w dniu 03.08.2016 r.

 

Kto nie skorzysta z preferencji?

Z preferencyjnej stawki podatku nie będą mogły skorzystać podatkowe grupy kapitałowe w całym okresie swoje działalności, a niektóre podmioty przekształcane - w roku rozpoczęcia działalności i następnym.

Chodzi o podatników CIT utworzonych:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

 • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

 • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł (wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14), albo

 • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników niezależnie od ich wartości.

Ponadto na mocy art. 7 ustawy nowelizującej wyżej wymienieni podatnicy utworzeni w okresie od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy a przed dniem jej wejścia w życie, będą stosować w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31.12.2016 r. dotychczasową stawkę podatku, nawet jeżeli w tym roku podatkowym są małymi podatnikami w rozumieniu art. 4a pkt 10 updop.

 

Okres przejściowy

Zgodnie z art. 8 ustawy nowelizującej podatnicy podatku CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 01.01.2017 r. a zakończy się po dniu 31.12.2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego dotychczas obowiązujące przepisy także w zakresie stawki podatku.

 

Co nowego oprócz obniżenia stawki CIT?

Nowelizacja wprowadza także szereg przepisów obu ustaw o podatkach dochodowych zmierzających ? w ocenia ustawodawcy - do uszczelnienia systemu podatkowego, w tym:

 • doprecyzowanie katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany ?na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?,

 • określenie zasady ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w wysokości wartości tego wkładu określonej w umowie lub podobnym dokumencie, nie mniejszej niż wartość rynkowa,

 • doprecyzowanie warunku istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dla możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w przypadku połączeń i podziałów spółek oraz rozszerzenie zakresu stosowania tego warunku o transakcje tzw. wymiany udziałów,

 • doprecyzowanie warunku stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła m.in. odsetek i należności licencyjnych otrzymywanych przez ich odbiorcę, będącego jednocześnie ich rzeczywistym właścicielem,

 • doprecyzowanie przepisów, dotyczących ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, odwołujących się do pojęcia ?unicestwienia? praw inkorporowanych przez udziały (akcje).

Zmiany te ? wraz z odpowiadającym im przepisom przejściowym - omówimy w kolejnych artykułach.

 

Autor: Małgorzata Tyska, Biuro Rachunkowe w Elblągu