Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Wzory pełnomocnictw w sprawach podatkowych

Pod koniec listopada 2015 r. omawialiśmy pokrótce nowe zasady udzielania pełnomocnictw w sprawach podatkowych i innych sprawach leżących w gestii organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. 

Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2015 r., poz. 2330) określił wzory dla tych doumentów, tj. dla:

  • pełnomocnictwa szczególnego PPS-1(1),
  • pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1(1),
  • zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego OPS-1(1),
  • zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń OP-D(1).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., a same formularze dostęne są już na stronie www. MF.

Wskutek zmian w Ordynacji podatkowej określono także wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P oraz o jego odwołaniu OPL-1P, a dotychczas stosowane formularze pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie UPL-1 oraz o jego odwołaniu OPL-1 uległy zmianom.

 

Autor: Małgorzata Tyska, Biuro Rachunkowe Elbląg