Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Legislacyjnych przygód zmian w zasiłkach macierzyńskich ciąg dalszy

W błyskawicznym tempie Sejm uchwalił zmianę przepisów wprowadzających nowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego) w przypadku ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie.

23.07.2015 r. do Sejmu trafił projekt ustawy modyfikujący m.in. moment wejścia w życie nowelizacji z dnia 15.05.2015 r., o której pisaliśmy tu:, a już 28.09.2015 r. ustawę skierowano do podpisu Prezydenta.

Pierwotnie planowano przesunąć w czasie początkową datę obowiązywania art. 1 pkt 8–12, art. 12 i art. 22 ustawy nowelizującej, tak aby weszły w życie pierwszego dnia dwunastego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia ustawy (czyli 01.07.2016 r.) z uwagi na fakt, że wprowadzone zmiany w wyliczaniu wysokości zasiłku macierzyńskiego godzą w kobiety, które obecnie są w ciąży i wskutek krótkiego vacatio legis nie mają żadnej możliwości wpłynięcia na wysokość zasiłku.

Ostatecznie jednak uwzględniono częściowo stanowisko oponentów, wskutek czego zmiany dotyczące nowych zasad ustalania wysokości podstawy wymiaru zasiłków w przypadku ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie wejdą w życie 01.01.2016 r.

Jednocześnie jednak uchylono art. 22 ust. 3 ustawy nowelizującej w brzmieniu:

Jeżeli prawo do zasiłku osoby niebędącej pracownikiem powstało przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 8–12, a po wejściu w życie tych przepisów ma miejsce przerwa w pobieraniu zasiłku albo nastąpi zmiana rodzaju pobieranego zasiłku, przepisu art. 43 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się.

Wskutek uchylenia tej regulacji kobiety, które np. będąc obecnie w ciąży pobierają zasiłek chorobowy, ale urodzą dziecko po wejściu w życie nowych przepisów tj. po 31.12.2015 r. i dopiero po tej dacie zaczną korzystać z zasiłku macierzyńskiego, nabędą prawo do zasiłku macierzyńskiego w takiej samej wysokości, jak obecnie pobierany zasiłek chorobowy, o ile przerwa między zasiłkiem chorobowym a macierzyńskim nie przekroczy 3 miesięcy.

Ustawa, której ostateczną wersję można znaleźć tu czeka już tylko na podpis Prezydenta została uchwalona na posiedzeniu Sejmu nr 101 dnia 25-09-2015 i ogłoszona 29-10-2015.

 

Autor: Małgorzata Tyska