Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Co z wysokimi zasiłkami macierzyńskimi...?

Aktualizacja zagadnienia jest tutaj

Wszystko wskazuje na to, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który wprowadza zmiany m.in. w zakresie formy i trybu wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy oraz sposobu obliczania podstawy wymiaru zasiłków dla niektórych grup ubezpieczonych utknął w Sejmie.

Przypomnijmy, że projekt zakłada wprowadzenie zmian m.in. w obszarach:

  • zaświadczeń lekarskich:  proponuje się, aby dowodem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy z powodu choroby – przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości – było zarówno zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznyego (art. 55 ust. 1 projeku),  wydruk wystawionego w tej formie  zaświadczenia (art. 55a ust. 6 ustawy) jak i zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, o których mowa w projektowanym art. 55a ust. 7 ustawy,
  • sposobu obliczania podstawy wymiaru zasiłków: proponuje się, aby w przypadku opłacania składki od wyższej niż najniższa podstawa wymiaru składek podstawę wymiaru zasiłku stanowiła najniższa podstawa wymiaru składki, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli niezdolność do pracy powstała później, zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 48a ust. 1, podstawę wymiaru stanowiłaby suma najniższej podstawy wymiaru składki oraz kwota stanowiąca 1/12 kwot nadwyżek ponad najniższą podstawę za każdy kolejny miesiąc ubezpieczenia. Proponowane rozwiązanie ma na celu uśrednienie podstawy wymiaru składki i w konsekwencji podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowanego przychodu przekraczającego najniższą podstawę wymiaru składki.

Projekt wpłynął do Sejmu 16.10.2014 r. i co do zasady zakłada wejście zmian w życie z dniem 01.01.2015 r., ale według stanu na 05.01.2015 r. jest zaledwie po pierwszym czytaniu, tak więc przed nami jeszcze długa ścieżka legislacyjna. 

Zgodnie z art. 28 pkt 2 projektu regulacje dotyczące podstawy wymiaru zasiłków miałyby wejść w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia ustawy