Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - przepisy przejściowe

Kilka dni temu omawiałam nowe regulacje w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę wchodzące w życie ? zasadniczo ? od 01.01.2017 r.

Obecnie postaram się przyjrzeć przepisom przejściowym dotyczącym umów zawartych przed jej wejściem w życie, a które będą kontynuowane po 31.12.2016 r.

 

Umowy zawierane w ramach zamówień publicznych.

Przepisy przejściowe zawarte w ustawie z 17.08.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dotyczą umów zawartych w wyniku postępowań przetargowych wszczętych przed 01.09.2016 roku.

W takim wypadku jeżeli ustalenie albo zmiana minimalnej stawki godzinowej będzie miała wpływ na wysokość kosztów wykonania zamówienia, każda ze stron umowy będzie mogła zwrócić się z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek o przeprowadzenie negocjacji może być złożony do dnia 31.12.2016 r., przy czym stroną przedstawiającą sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w każdym przypadku ma być wykonawca.

Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, ustawodawca rozumie sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z:

1) podwyższenia do wysokości minimalnej stawki godzinowej dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego osobom przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi i biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania; podwyższenie to ma obowiązywać poczynając od dnia 01.01.2017 r.,

2) podwyższenia dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania, poczynając od dnia 01.01.2017 r., o wysokość dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, który powinien być wypłacony w okresie realizacji tej części zamówienia pracownikom, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy otrzymywali taki dodatek w ramach minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto należy wskazać, że waloryzacja wynagrodzenia nie może spowodować przekroczenia przez zamawiającego realizującego zamówienia ze środków pochodzących z budżetu państwa przyjętej wartości kosztorysowej inwestycji określonej przy rozpoczęciu ich realizacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej niezawarcie porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy przez wykonawcę nie jest możliwe jedynie w przypadku inwestycji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 134 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, jeśli żądanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia spowodowałoby powiększenie wartości kosztorysowej inwestycji określonej przy rozpoczęciu ich realizacji.

 

Umowy inne niż zawierane w ramach zamówień publicznych.

Ogólne regulacje obejmujące umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowelizacji, które będą kontynuowane po 31.12.2016 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 17.08.2016 r., do umów cywilnoprawnych podlegających rygorom ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zawartych przed dniem jej wejścia w życie i trwających w tym dniu, stosuje się nowe przepisy.

Oznacza to pozostawienie wyłącznie w gestii stron umów cywilnoprawnych ogółu spraw związanych z dostosowaniem umów do nowego prawa, w tym:

  • określenia wynagrodzenia w umowie w taki sposób, aby jego wysokość za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej (art. 8a ust. 1 ustawy)

  • zapewnienia wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej wyłącznie w formie pieniężnej (art. 8a ust. 7 ustawy),

  • w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, zapewnienia wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu (art. 8a ust. 6 ustawy),

  • określenie w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a jeśli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, potwierdzenie w tej formie ustaleń co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (art. 8b ust. 1 i 3 ustawy).

Jak wspomniałam we wcześniejszym artykule ustawa nie nakłada bezwzględnego obowiązku określenia sposobu potwierdzania liczby godzin pracy. Nie penalizuje też nie wywiązania się z tego obowiązku. Wprowadza natomiast zasadę, że w przypadku gdy strony nie określą umownie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia/świadczenia usług, przyjmujący zlecenie/świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług Musi wywiązać się z tego obowiązku w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Na dzień dzisiejszy warto na pewno przyjrzeć się aktualnie zawartym umowo cywilnoprawnym i i po przeanalizowaniu ich treści zastanowić się nad ewentualnym wprowadzeniem zmian dostosowawczych z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.

 

Szczególne regulacje dotyczące umów cywilnoprawnych zawartych przed dniem 01.09.2016 r.

Przepisy przejściowe zawarte w art. 11 ustawy nowelizującej rozciągają rozwiązania przyjęte w zakresie renegocjacji wynagrodzeń umów zawieranych w ramach zamówień publicznych także na strony innych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z postanowieniami tego przepisu, jeżeli ustalenie wysokości minimalnej stawki godzinowej na poziomie 13 zł będzie miało wpływ na koszty wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynikające z takiej umowy zawartej przed 01.09.2016 r., każda z jej stron w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.12.2016 r., może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Możliwość ta stosowana jest także odpowiednio w związku z nieuwzględnieniem w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie lub z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Autor: Małgorzata Tyska, Biuro Rachunkowe w Elblągu