Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Cienka kapitalizacja - termin zgłoszenia US wyboru rozliczania odsetek wg nowych zasad

Od 01.01.2015 r. obowiązują nowe zasady podatkowego rozliczania odsetek od szeroko rozumianych umów pożyczek. Poza dokonaniem zmian w dotychczas obowiązujacych przepisach o niedostatecznej kapitalizacji, wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nieznaną dotychczas, alternatywną regulację limitującą wysokość odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów (art. 15c updop). Z nowej opcji podatnik może, ale nie musi skorzystać.  

Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478).

Obszerne wyjaśnienia dotyczące nowej regulacji prezentuje Ministerstwo Finansów w nnowym opracowaniu: Nowe zasady limitowania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów obowiązujące w podatku dochodowym od osób prawnych

Ogólne zasady zaliczania w ciężar kosztów podatkowych odsetek od pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych  - jako oparte na relacji między kapitałem a zadłużeniem wobec tych podmiotów - mogą nie odpowiadać specyfice prowadzonej działalności gospodarczej i przez to wypaczać wynik podatkowy.

Inną przesłanką przemawiającą za zasadnością wyboru zasad określonych w art. 15c może być np. stosunkowo niski kapitał własny w przypadku zrealizowania w latach ubiegłych strat bilansowych deklarowanych do pokrycia z dochodów lat przyszłych.

Przypominamy, że na mocy art. 7 ustawy nowelizującej, podatnicy którzy przed 01,01.2015 r. zawarli umowy pożyczek z podmiotami powiązanymi i:

  • kwota udzielonej pożyczki została im faktycznie przekazana przed dniem 01.01.2015 r. - w odniesieniu do odsetek zapłaconych od takiej pożyczki stosują przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dotychczasowym brzmieniu,
  • kwota udzielonej pożyczki nie została im faktycznie przekazana - mogą, począwszy od pierwszego roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r., dokonać wyboru stosowania nowych zasad zgodnie z art. 15c pod warunkiem zawiadomienia o tym, w formie pisemnej, właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r. W takim przypadku podatnicy nie stosują ograniczeń w zaliczaniu odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów, wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 w aktualnym brzmieniu. 

Ponadto przepisy w brzmieniu dotychczasowym, stosują podatnicy kontynuujący działalność, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym,  jednakże tylko do końca ich roku podatkowego rozpoczętego w 2014 r. (art. 12 ustawy nowelizującej)

Pewne wątpliwości może budzić - nieuregulowana jednoznacznie w przepisach przejściowych -  sytuacja podatników, którzy co prawda zawarli umowy pożyczek przed 01.01.2015 r., ale kwota wynikająca z umowy została przekazana im w 2014 r. jedynie częściowo (np. pożyczki uruchamiane w transzach).  

Naszym zdaniem powinni być oni objęci regulacją przepisów przejściowych odpowiednio. 

Ważne!

W przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin dokonania wyboru i zgłoszenia go Naczelnikowi Urzędu Skarbowego upływa 31.01.2015 r. 

Dokonany wybór sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c wiąże podatnika przez okres co najmniej trzech lat podatkowych liczonych łącznie z rokiem podatkowym, w którym rozpocznie ich stosowanie.

Autor: Małgorzata Tyska