Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Wykorzystywanie paliwa do aut firmowych ? będą kontrole w zakresie VAT?

W dniu wczorajszym MF zamieściło komunikat dotyczący zasad odliczania podatku VAT przy nabyciu paliw silnikowych nabywanych do aut wykorzystywanych do tzw. celów „mieszanych” (czyli jednocześnie do celów działalności gospodarczej i do celów prywatnych).

Przypomnijmy: do 30.06.2015 r. obowiązuje art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312) wprowadzający całkowity zakaz odliczania podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu niektórych pojazdów samochodowych, wykorzystywanych przez podatnika do celów „mieszanych". Od 01.07.2015r. podatek VAT z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu ww. pojazdów będzie odliczany tak jak pozostałe wydatki związane z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów „mieszanych", czyli na ogólnych zasadach wynikających z art. 86a ustawy.

W związku z powyższym wracają wątpliwości podobne do tych, które powstawały przy zmianie przepisów od 01.04.2014 r. tj. związane z realizacją odliczeń VAT od nabyć dokonywanych na przełomie miesięcy, w których ma miejsce zmiana prawa.

MF zasadniczo podtrzymało swoje wcześniejsze wyjaśnienia: prawo do odliczenia należy oceniać co do zasady w świetle przepisów obowiązujących na moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy paliwa. Jeżeli zatem zakup paliwa dokonany został do 30 czerwca 2015 r. to bez względu na fakt, że faktura została wystawiona np. 4 lipca 2015 r. prawo do odliczenia podatku w omawianym przypadku nie będzie przysługiwało. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu opisanej czynności powstał bowiem przed 1 lipca 2015 r., zatem prawo do odliczenia należy również oceniać według stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2015 r. Moment wystawienia faktury nie ma znaczenia dla ustalenia prawa do odliczenia, otrzymanie faktury ma jedynie znaczenie dla momentu zrealizowania prawa do odliczenia.

Jednocześnie MF zapowiedziało kontrole u podatników dokonujących odliczeń VAT od nabyć paliw silnikowych do aut wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej. Przedmiotem kontroli ma być m.in. zgodność ilości nabywanego paliwa ze stanem rzeczywistym: zasadniczo ilość zakupionego paliwa powinna znaleźć pokrycie w przebiegu pojazdu „firmowego".

Należy się spodziewać, że kontrole nie będą wybiórczo adresowane wyłącznie do podatników wykorzystujących auta dla celów 'mieszanych", ale obejmą też i tych, którzy w wykonaniu ustawowego obowiązku zgłosili auta US na druku VAT-26.

Przy okazji fiskus zapewne zweryfikuje także poprawność formalną dokumentacji wymaganej przy eksploatacji tego typu aut tzn. ewidencję przebiegu pojazdu i regulaminy, w związku z czym warto dokonać przeglądu prowadzonej dokumentacji pod tym kątem.

Poniżej prezentujemy skrótowy przegląd orzecznictwa i interpretacji indywidualnych związanych z jednym z zagadnień dot. wymaganej dokumentacji tj. ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT:

w rubryce dotyczącej opisu trasy (skąd - dokąd) powinien się znaleźć dokładny opis tej trasy ze wskazaniem adresów punktów pośrednich np. poczty, sklepów czy urzędów, a w rubryce "cel wyjazdu" powinien być wskazany każdy, powiązany z tymi punktami pośrednimi, cel wyjazdu”

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19.11.2014 r. ITPP2/443-1139/14/AD

"Skoro osoby kierujące samochodami osobowymi realizują w ciągu dnia duży obszar przejazdu spowodowany np. poszukiwaniem miejsca zamieszkania danego adresata, to niewątpliwie powinny podać więcej szczegółów związanych z opisem przebytej trasy (np. nazwy poszczególnych miejscowości, adresy odbiorców przesyłek, itp.), a nie tylko wskazać początkową i końcową nazwę miejscowości, gdyż opis ten musi być na tyle szczegółowy, żeby zapewniał rzetelność prowadzonej ewidencji i wykluczał użycie tych pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą."

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 07.01.2015 r. IPPP1/443-1160/14-6/MP

wpisywanie jako cel wyjazdu w ewidencji przebiegu pojazdu samochodowego odrębnie dla każdego z wyjazdów określenia „przewóz osób” lub „przewóz dokumentów” jest wystarczającym opisem celu wyjazdu, aby ewidencja spełniała wymogi określone przepisami prawa podatkowego. Podobnie zapis dotyczący opisu trasy poprzez wymienienie nazw ulic lub nazw stacji metra wszystkich odwiedzanych miejsc jest na tyle szczegółowy, by zapewnić rzetelność prowadzonej ewidencji.”

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13.11.2014 r. IPPP1/443-1080/14-4/IGo

należy stwierdzić, że dla samochodu wykonującego w danym dniu kilka kolejnych przejazdów w ramach jednego zlecenia, w ewidencji przebiegu pojazdu należy dla każdej trasy dokonać odrębnych wpisów. Na gruncie powyżej zacytowanych przepisów nie można uznać wyjazdu w kilka różnych miejsc w obrębie jednego zlecenia do momentu, w którym pojazd przestanie być używany przez osobę nim kierującą za jednorazowe wykorzystanie tego pojazdu.

Zapis dotyczący opisu trasy i celu wyjazdu powinien być na tyle szczegółowy by zapewnić rzetelność prowadzonej ewidencji. (...) Zatem konieczne jest dokonanie szczegółowego opisu trasy - odrębnego wpisu każdej trasy przejazdu pojazdu przez oznaczenie celu wyjazdu oraz opisu trasy wyjazdu, z uwzględnieniem pozostałych elementów określonych w art. 86a ust. 7 ustawy.

W rezultacie prowadzona przez Spółkę ewidencja przebiegu pojazdu w postaci kart dziennych nawet w powiązaniu ze zleceniami wyjazdu w formie ustnej lub pisemnej w obszarze działania X (rejony, w których wykonywane są prace wynikające ze statutowej działalności X), które wystawia i którego wykonanie potwierdza osoba kierująca pracami komórki organizacyjnej użytkującej samochody służbowe lub dyżurny X oraz stałym monitoringiem pojazdów nie będzie zawierała wszystkich elementów określonych w art. 86a ust. 7 ustawy.

 

Autor: Małgorzata Tyska