Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Google AdWords - nowe zasady fakturowania

Uwaga: aktualizacja poniższego artykułu jest tutaj

 

Podatnicy nabywający usługi reklamowe w systemie Gogle AdWords otrzymali w lutym faktury wystawione na nowych zasadach. W miejsce dotychczasowej faktury Google wystawia dwa dokumenty zawierające:

  1. zestawienie wpłat dokonanych na rzecz AdWords w styczniu (dokument imienny funkcjonujący po nazwą „Odnotowane płatności” jednak bez numeru VAT-UE nabywcy),

  2. rozliczenie faktycznych kosztów reklamy w styczniu (dokument imienny określony jako Invoice z numerem VAT-UE nabywcy)

Zgodnie z informacjami udzielanymi przez Google przyczyną modyfikacji dokumentów są zmiany w przepisach podatkowych. Nie wnikając w zakres tych zmian, warto zauważyć, jak w praktyce przełoży się ten sposób dokumentowania na ujęcie księgowe kosztów reklamy Google AdWords zarówno w podatku dochodowym, jak i VAT.

Dla celów rozliczenia importu usług obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą wykonania usługi (art. 19a ust. 1), przy czym jednym z wielu wyjątków jest otrzymanie przed wykonaniem usługi całości lub części zapłaty (art. 19a ust. 8). W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku nabywania od Google usług reklamowych w systemie przedpłatowym. Wówczas dla celów prawidłowego i terminowego rozliczenia importu usług możemy bazować na otrzymanym zestawieniu wpłat. Abstrahuję w tym momencie od rozważań, w jaki sposób nabywca usługi ma rozumieć „chwilę otrzymania zapłaty”: czy rozpoznać import usług w dacie obciążenia jego rachunku bankowego, czy też w dacie otrzymania środków pieniężnych przez usługodawcę.

Z kolei nowo wprowadzony dokument Invoice (właściwa faktura), jako dokumentująca faktyczną wartość wyświadczonych w danym miesiącu usług, jest podstawą do zaksięgowania poniesionego kosztu dla celów podatku dochodowego (art. 22 ust 5d albo 6b updof/ art. 15 ust. 4e updop).

Nowy sposób dokumentacji powinien rozwiązać też dotychczasowe wątpliwości polskiego podatnika związane z księgowym ujęciem dotychczas wystawianych przez Google faktur dokumentujących wyłącznie otrzymane wpłaty (zaliczki/przedpłaty co do zasady nie mają waloru kosztu podatkowego, ile nie stanowią obciążenia kosztowego tj. o charakterze trwałym – art. 22 udpof/art. 15 updop).

Zwiększonej uwagi będą wymagać – jako dowody księgowe - dokumenty Invoice za styczeń 2015 r. w przypadku podatników obciążających dotychczas koszty podatkowe pełną kwotą przedpłat. O ile bowiem Google nie wprowadzi zapowiadanej zmiany w treści faktur, fakturą styczniową objęte będą także usługi zrealizowane w styczniu, ale opłacone w 12.2014 r. i wykazane już przez Google w fakturze grudniowej (jako przedpłaty). W takim przypadku, przy założeniu poprawności i kompletności księgowań ubiegłorocznych, koszt wykazany w fakturze styczniowej należałoby skorygować o saldo początkowe konta dla stycznia.

W innej sytuacji będą nabywcy usługi AdWords w systemie płatności z dołu: w ich przypadku zarówno dla celów VAT jak i podatku dochodowego podstawowym dokumentem będzie Invoice.

 

Autor: Małgorzata Tyska