Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Komornicy sądowi - moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

W dniu 24.07.2015 r. Minister Finansów przedstawił projekt Rozporządzenia wydanego w związku z interpretacją ogólną MF z czerwca 2015 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych.

Przypomnijmy, że interpretacją tą zmieniono dotychczasowe stanowisko Ministerstwa wyrażone w interpretacji ogólnej z 30.07.2004 r., zgodnie z którą komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT w odniesieniu do czynności, które wykonywali działając w takim charakterze. W interpretacji z 09.06.2015 r. stwierdzono, że wykonywane przez komorników czynności należy jednak uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem. Jednocześnie do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a zatem podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Celem umożliwienia dostosowania się do nowych zasad opodatkowania w związku z ww. interpretacją komornicy zostali objęci ochroną prawną polegającą na zwolnieniu ich z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych przez nich czynności do końca września 2015 r.

Mając na uwadze specyfikę wykonywanych przez komorników sądowych czynności, w tym złożoność i wieloetapowość postępowania egzekucyjnego oraz szczególne zasady ustalania wynagrodzenia, MF uznał za uzasadnione określenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych czynności.

Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia: W przypadku wykonywania przez komornika sądowego czynności egzekucyjnych oraz innych czynności wykonywanych na podstawie odrębnych przepisów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Zatem niezależnie od momentu wykonania przez komornika sądowego - działającego w takim charakterze - danej czynności, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty także wówczas, gdy otrzymanie zapłaty nastąpi przed dokonaniem czynności. 

W przypadku dokonywania przez komornika innych czynności (np. sprzedaży rzeczowych składników majątku związanych z jego działalnością), obowiązek podatkowy będzie powstawać na zasadach określonych w art. 19a - 20b ustawy o VAT.

Rozporządzenie ma wejść w życie 01.10.2015 r. i nie zawiera żadnych przepisów przejściowych. 

 

Autor: Małgorzata Tyska