Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

O fakturach Google AdWords raz jeszcze

Niedawno pisaliśmy o zmianach w zasadach fakturowania przez Google AdWords, które wprowadziły nieco zamieszania wśród osób korzystających z tej formy reklamy w systemie przedpłatowym.

Po miesiącu Google po raz kolejny zmieniło zasady fakturowania: klienci otrzymali credit note „zerującą” pierwotnie wystawioną fakturę styczniową oraz ponownie wystawioną fakturę za ten sam okres z nieco innymi danymi, w związku z czym wielu z nich poczuło się zdezorientowanych.

Naszym zdaniem nie ma powodu do niepokoju. Wystarczy uważnie przyjrzeć się zawartości faktury, aby zauważyć, że zakres danych w niej zawartych jest nie tyle inny, ile szerszy.

W posumowaniu faktury miesięcznej mamy równowartość uiszczonych w danym miesiącu przedpłat w PLN i EUR, ale w poszczególnych pozycjach faktury znajdziemy kwoty: 

  • faktycznie wpłacone (pozycje "przedpłata za Google AdWords"),
  • zaliczone z przedpłat na poczet usług faktycznie zrealizowanych (pozycje "środki z przedpłaty za Google AdWords"),
  • będące wynagrodzeniem za wykonane usługi (pozycje "Google AdWords").

Pozwoli to zarówno na prawidłowe rozliczenie podatku VAT (rozpoznanie importu usług), jak i ustalenie wysokości kosztu podatkowego.

Gwoli przypomnienia:

jak wynika z ustawowej definicji kosztu podatkowego (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz orzecznictwa sądowego i praktyki organów podatkowych, aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, powinien spełnić równocześnie następujące warunki:

  • być poniesiony w celu uzyskania przychodu albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu,

  • nie być wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT,

  • być prawidłowo udokumentowany,

  • być obciążeniem o charakterze trwałym/definitywnym.

Przedpłata (zaliczka) z reguły takiego charakteru nie ma, bowiem co do zasady jest świadczeniem o charakterze zwrotnym uiszczanym na poczet dostaw towarów/usług, które dopiero mają być wykonane w przyszłych okresach. Z tego też powodu w praktyce fiskalnej odmawia się uznania wpłacanych zaliczek za koszt podatkowy.

Naszym zdaniem nie można jednoznacznie stwierdzić, że wydatki poniesione w systemie przedpłatowym na poczet usługi Google AdWords nie mogą stanowić kosztu w dacie ich poniesienia, ponieważ – biorąc pod uwagę zarówno zapisy umowne/regulaminowe, jak i ich realizację w praktyce – co do zasady w trakcie trwania umowy nie ma możliwości uzyskania zwrotu uiszczonych przedpłat. Mają on charakter zbliżony do uiszczanej z góry opłaty abonamentowej rozliczanej w miesięcznych okresach rozliczeniowych do wysokości określonego budżetu, a ewentualna nadwyżka kwot wpłaconych ponad kwotę środków faktycznie wydatkowanych na kampanię reklamową nie może być zadysponowana inaczej, jak tylko na nabycie w przyszłości ściśle określonych co do rodzaju usług reklamowych świadczonych zgodnie z umową.  Wyjątkiem jest wyłącznie możliwość ubiegania się o zwrot niewykorzystanych środków po likwidacji konta. 

Tym samym istnieją podstawy, aby twierdzić, że przedpłaty te są uiszczonym z góry wynagrodzeniem za świadczone usługi o charakterze obciążenia trwałego (ostatecznego) niezależnie od tego, kiedy te usługi zostaną wykonane, przez co spełniają ustawową definicję kosztów podatkowych. Mogą zatem być księgowane przez podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów potrącających koszty w dacie wystawienia dowodu księgowego w pełnej kwocie wynikającej z invioce zgodnie z art. 22 ust. 6b updof.

Tym niemniej ostrożność w zaliczeniu ich w ciężar kosztów - zwłaszcza przez podatników prowadzących księgi rachunkowe, bądź księgi przychodów i rozchodów w analogiczny sposób - jest zrozumiała, stąd wyszczególnienie przez Google w treści faktur kwot faktycznie wydatkowanych na wykonaną w danym miesiącu usługę należy uznać za pożądane z punktu widzenia obowiązków podatników podatku dochodowego.

Z kolei informacja, o kwotach wniesionych przedpłat ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowych rozliczeń w podatku VAT.

Uwaga: informacja o wypłaconym firmie Google Ireland Limited wynagrodzeniu z tytułu świadczenia usług reklamowych podlega raportowaniu do US. Obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcach, którzy w danym roku podatkowym wypłacali na rzecz podmiotów zagranicznych niebędących polskimi rezydentami podatkowymi należności z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, w tym za świadczone usługi reklamowe.

W terminie trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego, w którym dokonano wypłaty, przedsiębiorca ma obowiązek przesłać IFT-2R  kontrahentowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych także wówczas, gdy posiadając ważny certyfikat rezydencji podatkowej Google nie potrąca podatku u źródła.  

 

Autor: Małgorzata Tyska