Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Aktualnosci

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców na finiszu

W dniu 13.12.2016 r. Senat wprowadził 14 poprawek do ustawy z dnia 02.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Dotyczyły one prawa budowlanego, ordynacji podatkowej, kodeksu spółek handlowych, ustawy o dozorze technicznym, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o swobodzie działalności gospodarczej, prawa ochrony środowiska i ustawy o KAS.

Kwota wolna od podatku na finiszu?

W dniu 29.11.2016 r. Senat rozpatrzył rozpatrzył ustawy o zmianie:

  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

  • ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Naturalnie najbardziej oczekiwaną zmianą jest kwestia kwoty wolnej od podatku.

Likwidacja syndromu pierwszej dniówki - mit czy fakt ?

W dniu 01.09.2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadzająca obowiązek zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy.

Analogiczny termin wprowadza nowelizacja w odniesieniu do obowiązku zapoznania:

  • każdego pracownika z treścią regulaminu pracy,

  • pracownika młodocianego z wykazem lekkich prac.

Wzór pełnomocnictwa ogólnego - PPO

Już od 01.07.2016 r. obowiązują nowe zasady udzialania pełnomocnictw tzw. ogólnych (art. 138d § 1 Ordynacji podatkowej).

Dokumenty te będą mogły być składane wyłącznie drogą elektroniczną bezpośrednio do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) lub za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Polacy nie lubią być zmuszani

W ostatnich dniach zespół Banku Swiatowego w Ministerstwie Finansów przedstawił wstępne wyniki pierwszego w Polsce  badania pilotażowego opierającego się na dokonaniach ekonomii behawioralnej pt. „Wpływ zachowań behawioralnych na poprawę dobrowolności wypełniania zobowiązań podatkowych w Polsce".  

 

 

 

Drugi wzór (list nieformalny):

 

Okazało się, że o 400% wyższą skłonność do zapłacenia podatku wykazali podatnicy, którzy otrzymali list nieformalny z elementami ekonomii behawioralnej, odwołujący się do norm społecznych, charakteryzujący się prostotą/jasnością, personalizacją wiadomości oraz w tonie łagodnym.  

W grupie tej także zauważono kwotowy wzrost spłaty zadłużenia aż o 8%.